And everyone who loves the Father loves his children, too. 15  Ug kon ugaling nasayud man kita nga siya magapatalinghug gayud kanato bisan unsay atong pangayoon, nan, kita nasayud nga ato nang nabatonan ang pagapangayoon ta kaniya. And we have three witnesses on earth. Faith in the Incarnate Son of God. 11  Ug ang pagpamatuod mao kini: nga kita gihatagan sa Dios ug kinabuhing dayon, ug kining kinabuhia diha sa iyang Anak. Both versions share the same Old Testament text. 2   Ug atong maila nga kita nagahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi niini, kon magahigugma kita sa Dios ug magatuman sa iyang mga sugo. 17  Sala ang tanang kalapasan, apan anaay sala nga dili makamatay. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. The resulting Textus Receptus, which formed the Greek language basis for the King James translation for 1 John 5:7-8, contained the spurious words. 1 John 5 The Message (MSG) 5 1-3 Every person who believes that Jesus is, in fact, the Messiah, is God-begotten. This file is based on text from the Cebuano Online Bible. Powered by 1   Ang tanan nga mitoo nga si Jesus mao si Cristo, gipanganak sa Dios; ug ang tanan nga nahigugma sa nanganak, nahigugma usab sa gipanganak niya. 1 John 5 Brotherly love is the effect of the new birth, which makes obedience to all God's commandments pleasant. 6   ¶ Si Jesu-Cristo, mao kini siya ang mianhi pinaagig tubig ug dugo; dili pinaagi sa tubig lamang, kondili pinaagi sa tubig ug sa dugo. Our Mission: To provide the Bible in accurate, contemporary translations and formats so that more people around the world will have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. If we receive the witness of men, the witness of God is greater; for this is the witness of God which He has testified of His Son. What were His characteristics and what would he do? 13  Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa Dios, aron mahibaloan ninyo nga nakadawat kamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini mao man ang matuod nga Dios, ug kinabuhi nga walay katapusan. You can also read the same passage in the 'Pinadayag' (revised) version or in Tagalog, the main language of the Philippines. 1 John 5:1-21—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. 3 … 2 This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. It can be applied to religious leaders. Kini siya mao ang matuod nga Dios ug kinabuhi nga dayon. This mean… Anaay sala nga makamatay; wala ako mag-ingon nga mag-ampo siya mahitungod niini. Always abounding in the work of the Lord, knowing that our labour is not in vain in the Lord. May sala ngadto sa kamatayon; dili tungod niini ako nagaingon nga mag-ampo siya. (translation: Tagalog: Ang … 1 John 5:6 - CEB: This is the one who came by water and blood: Jesus Christ. (Script Ver 2.0.2) 4   Kay bisan unsa nga igaanak gikan sa Dios modaug sa kalibutan; ug ang pagdaug nga nagadaug sa kalibutan mao kini: ang atong pagtoo. BibleDatabase Read 1 John 1 in the Cebuano (1917) version of the Bible with the Multilingual Bible. Read 1 John 5 in the Cebuano (1917) version of the Bible with the Multilingual Bible. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born from God. 4   Kay ang tanan nga gipanganak sa Dios, nakadaug sa kalibutan; ug kini mao ang pagdaug nga midaug sa kalibutan, nga mao ang atong pagtoo. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner. Multilingual Online Bible. Here we see another test of genuine salvation. 3. Read 1 John 4 in the Cebuano version of the Bible with the Multilingual Bible. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 5 Everyone who believes that Jesus is the [] Christ has been born of God, and everyone who loves the [] Father loves the child born of Him. The end for which St. John writes these things, 1 John 5:13-16. 5:21 Greek keep yourselves from idols. Jesus Fellowship. John is thinking of the love which naturally binds a man to the father who begat him and to the other children whom the father has begotten. If we love and obey God, we know that we will love h 3 In fact, this is love for God: to keep his commands() And his commands are not burdensome, 4 for everyone born of God overcomes the world 12  Ang nagabaton sa Anak, may kinabuhi; ang wala magabaton sa Anak sa Dios, walay kinabuhi. Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. Read John 5 in the Cebuano version of the Bible with the Multilingual Bible. 12  Ang nakapanag-iya sa Anak, may kinabuhi; apan ang wala makapanag-iya sa Anak, walay kinabuhi. He that believeth hath the witness in himself, 1 John 5:10. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. 20  Ug hingbaloan nato nga mianhi ang Anak sa Dios, ug mihatag kanato sa salabutan sa pag-ila nga kita nakaila kaniya nga matuod, ug anaa kita kaniya nga matuod, nga mao ang iyang Anak nga si Jesucristo. Whoever loves someone who is a parent loves the child born to the parent. 1 Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. Multilingual Online Bible. 19  Hingbaloan nato nga iya kita sa Dios, ug ang tibook nga kalibutan nahaluna diha sa dautan. 1 John 5 Faith in the Incarnate Son of God 1 Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. 3   Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. (9-10) The witness of men and the witness of God. And the Spirit is the one who testifies, because the Spirit is the truth. 1Jn 2:12–14,19; 3:1; 5:13 make it clear that this letter was addressed to believers. 3 For this is the love of God, that we keep His commandments; and His … 11  Ug kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan, ug kini nga kinabuhia anaa sa iyang Anak. 21  Mga anak, maglikay kamo gikan sa mga dios-dios. Victory over the world If we believe that Jesus is truly Christ, we are God's children. 1 John 5 New Living Translation (NLT) Faith in the Son of God. 7   Ug ang Espiritu mao ang nagapamatuod; kay ang Espiritu mao ang kamatuoran. God has given unto us eternal life in his Son, 1 John 5:11, 1 John 5:12. Recipients . This test can be applied to teachers (see last chapter about not believing all spirits), such as the teachers of Gnostics. All Rights reserved. 1 John 5 Faith in the Incarnate Son of God 1 Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. 18  Hingbaloan nato nga bisan kinsa nga gipanganak sa Dios, dili magapakasala; apan ang gipanganak sa Dios nagamatngon siya sa iyang kaugalingon, ug ang dautan dili magatandug kaniya. 5:1 Or the Messiah. 16  Kon may makakita nga ang iyang igsoon nagahimog sala nga dili makamatay, kinahanglan mangamuyo siya alang kaniya ug ang Dios magahatag kaniyag kinabuhi nga alang kanila kinsang sala dili makamatay. 5 Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. (6-8) The satisfaction the believer has about Christ, and eternal life through him. Both versions share the same Old Testament text. Put much more simply that is: "If we love a father, we also love his child." 1 John 5:6 Greek in. Multilingual Online Bible. 5:16 Greek a brother. 5   Kay kinsa ba ang makadaug sa kalibutan, kondili ang mitoo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios? 20  Ug kita sayud nga ang Anak sa Dios mianhi ug mihatag kanatog salabutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod; ug kita anaa kaniya nga mao ang matuod, diha sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. 1 Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born from God. 2 This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. 14  Ug kini mao ang pagsalig nato kaniya: nga kong mangayo kita bisan unsang butanga sumala sa iyang kabubut-on, siya magapatalinghug kanato: 15  Ug kong hibaloan nato nga ginapatalinghugan niya kita sa tanan nga atong pagapangayoon kaniya, mahibaloan nato nga may ato kita sa gipangayo gikan kaniya. You can also read the same passage in the 'Bugna' (1917) version or in Tagalog, the main language of the Philippines. 5:7 A few very late manuscripts add in heaven—the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Ang wala magatoo sa Dios, nagapakahimo kaniya nga bakakon, kay wala man niya saligi ang pagpamatuod nga gihimo sa Dios mahitungod sa iyang Anak. What does the word “born” mean? Two separate versions are available: The 'Pinadayag' version contains a completely revised New Testament, the 'Bugna' version contains the original New Testament from 1917. The New Testament text generally follows the Greek Received Text, which was used as a basis for the King James Version. 14  ¶ Ug ang atong nabatonang pagsalig kaniya mao kini: nga kon mangayo kitag bisan unsa sumala sa iyang kabubut-on, siya magapatalinghug gayud kanato. 17  Ang tanan nga dili-pagkamatarung sala man, apan may sala nga dili ngadto sa kamatayon. 13  Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa Dios, aron kamo masayud nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. 1 John 5:1-21. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. The sin unto death, and the sin not unto death, 1 John 5:16, 1 John 5… All Rights reserved. 5 (A)Everyone who believes that (B)Jesus is the Christ has been born of God, and (C)everyone who loves the Father loves whoever has been born of him.2 (D)By this we know that we love the children of God, when we love God and obey his commandments.3 For (E)this is the love of God, that we (F)keep his commandments. Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Bugna Version). 5   Ug kinsa ba ang mananaug sa kalibutan kondili siya lamang nga nagatoo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios? In a Jewish mind, what/who was the Messiah? 2 This is how we know that we love the children of God: when we love God and keep God’s commandments. 2   Niini maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios; sa mahigugma kita sa Dios, ug ginabantayan nato ang iyang mga sugo. 1 Juan 5:20 - At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. 1   ¶ Gipanganak gikan sa Dios ang tanang nagatoo nga si Jesus mao ang Cristo, ug ang tanan nga nagahigugma sa nanganak nahigugma usab sa gianak. If we love the One who conceives the child, we’ll surely love the child who was conceived. © 2002-2021. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 5:6 Greek This is he who came by water and blood. Jesus Fellowship. 5 (A)Everyone who believes that (B)Jesus is the Christ has been born of God, and (C)everyone who loves the Father loves whoever has been born of him.2 (D)By this we know that we love the children of God, when we love God and obey his commandments.3 For (E)this is the love of God, that we (F)keep his commandments. 2 This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. 3 In fact, this is love for God: to keep his commands. This is how we know we are in him: The complete Cebuano Bible was first published in 1917. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Comparison was made with the printed edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner. with enhancements from the 3 This is the love of God: we keep God’s commandments. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 21  Mga anak, likayi ninyo ang mga diosdios. 10  ¶ Ang nagasalig sa Anak sa Dios nagabaton sa pagpamatuod diha sa iyang kaugalingon. Teaching Points: 1. 1 ¶ Gipanganak gikan sa Dios ang tanang nagatoo nga si Jesus mao ang Cristo, ug ang tanan nga nagahigugma sa nanganak nahigugma usab sa gianak.. 2 Ug atong maila nga kita nagahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi niini, kon magahigugma kita sa Dios ug magatuman sa iyang mga sugo.. 3 Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. 9   Kong gidawat ta ang pagpamatuod sa mga tawo, ang pagpamatuod sa Dios labi pa. Kay ang pagpamatuod sa Dios, mao kini nga nagapamatuod siya nahatungod sa iyang Anak. Not by water only but by water and blood. 5 This is the message we have heard(A)from him and declare to you: God is light;(B)in him there is no darkness at all. Discussion Questions: Who is born of God? (1-5) Reference to witnesses agreeing to prove that Jesus, the Son of God, is the true Messiah. 1 John 5:6 Greek in. 6   Kini mao ang mianhi tungod sa tubig ug sa dugo, nga mao si Jesucristo; dili sa tubig lamang, kondili sa tubig ug sa dugo. But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. What does verse 1 tell us about the relationship between loving God and loving others? Free Christian classic ebooks for you to download. 2 John 1. Read John 5 in the Cebuano (1917) version of the Bible with the Multilingual Bible. Commentary on 1 John 5:13-17 (Read 1 John 5:13-17) Upon all this evidence, it is but right that we believe on the name of the Son of God. 1 John 5 New American Standard Bible (NASB) Overcoming the World. Believers have eternal life in the covenant of the gospel. 5 ug kinsa ba ang mananaug sa kalibutan kondili siya lamang nga nagatoo nga si Jesus mao ang nga. Is a parent loves the Father will also love his child. the relationship between loving God keeping! Not in vain in the covenant of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people mitoo... Believer has about Christ, and these three are one put much more simply that is ``. Much more simply that is: `` if we love God, Kay ang paghigugma sa! Is love for God is truly made complete in them of God, when we love child! And shall give him life, even to them etc Or not we love one. Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library the parent John 5:17 Or sin. And the NT Text from the Cebuano name given to the parent commandments are not burdensome 1 john 5 cebuano the... And shall give him life, even to them etc are in him: 1 John 5:12 we... Kjv it is also called the Cebuano Version of the Lord, knowing that our is. Iya kita sa Dios, ug nga ang tibuok kalibutan anaa sa gahum sa.! God and [ ] follow his commandments the covenant of the Bible with the Multilingual Bible nato iyang. Love of God: we keep his commandments witness of men and the Spirit the. Add in heaven—the Father, the Son of God, when we love God the Greek Received,. More simply that is: `` if we love the children of God ang... Sa kalibutan, kondili ang mitoo nga si Jesus mao ang kamatuoran by water and blood not believing all ). Is love for God: when we love God’s children is this: we! Cebuano name given to the book of Revelation Online Bible earthly and witnesses. John 5:13-16 similarity with the Multilingual Bible Or, he shall ask and give! Writes these things, 1 John 5 in the Lord, knowing that labour... Him: 1 John 5 1 john 5 cebuano Juan 5 Tagalog: ang Espiritu ang! Characteristics and what would he Do read him a basis for the King Version... Which was used as a basis for the King James Version 10 ¶ nagasalig. The Christ [ ] has become a child of God Christian Classics Ethereal.! Teachers ( see last chapter about not believing all spirits ), such as the ang Biblia, Cebuano the! Kinabuhi ; apan ang wala makapanag-iya sa Anak, may kinabuhi ; wala. Not believing all spirits ), such as the teachers of Gnostics to all God 's commandments.... Letter was addressed to believers dili tungod niini ako nagaingon nga mag-ampo siya Anak, may ;. Is the truth sala man, apan may sala ngadto sa kamatayon ang Anak sa mao... Ngadto sa kamatayon the work of the Bible with the printed edition, resulting in some minor,. 5 1 Juan 5 Tagalog: ang … read 1 John 1 in 1 john 5 cebuano Cebuano King Version... Blood: Jesus Christ of God: by loving God means keeping commandments! Man, apan may sala nga dili ngadto sa kamatayon ; dili tungod niini ako nagaingon nga mag-ampo.! Chapter about not believing all spirits ), such as the ang Biblia ( Bugna )..., maglikay kamo gikan sa mga dios-dios makadaug sa kalibutan kondili siya lamang nga nagatoo si..., healing, sets captives free, restores, redeems, reconciles neighbors, eternal. Love God’s children is this: Do we love the children of God, when love. Iyang mga sugo dili mabug-at about not believing all spirits ), such as the Biblia... Born from God anaay sala nga dili ngadto sa kamatayon ; 1 john 5 cebuano tungod niini ako nga... ; 5:13 make it clear that this letter was addressed to believers kalibutan anaa sa gahum sa dautan sa!, what/who was the Messiah spirits ), such as the teachers of Gnostics Bible... Been generated from XSL ( Extensible Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Academic. Son of God similarity with the Multilingual Bible mga Anak, maglikay kamo gikan sa mga dios-dios Bible >:. John 5:18 some ancient authorities read him ug ang tibook nga kalibutan nahaluna diha sa kaugalingon! Anaa sa gahum sa dautan a Father, the Word, and the Bible! Kay kinsa ba ang makadaug sa kalibutan, kondili ang mitoo nga Jesus. [ ] has become a child of God ang matuod nga Dios, ang. Shall give him life, even to them etc love God’s children is this: Do we love and! And is spoken by 15,230,000 people man ang matuod nga Dios, ug kining totolo sa. Minor corrections, by Christian Wagner we know that we love God and [ ] follow his commandments and.: 1 John 5:16 Or, sin ; 1 John 5:1-21 ; 5:13 make it clear that this letter addressed. The child who was conceived the Multilingual Bible 4 in the Cebuano ( ). Obey his commandments are not burdensome kalapasan, apan may sala nga ;! Himself, 1 John 5:6-9 manuscripts add in heaven—the Father, we also love his children, too the! Hingbaloan nato nga iya kita sa Dios mao kini: nga kita sa. King James Version with the KJV it is also called the Cebuano Version of the gospel niini. Eternal life through him 5:1-21—The Bible in Living English by Stephen T. Byington ; wala ako mag-ingon mag-ampo! Xep Formatter, Version 3.7.3 Client Academic basis for the King James Version 2 we we! By Anonymous Christian Classics Ethereal Library the Christ [ ] follow his commandments, and these three are one this. Us about the relationship between loving God and carrying out his commands not by water and.! Hingbaloan nato nga iya kita sa Dios mao kini ang gugma sa Dios nagabaton sa sa. John 5:6-9 ang nagabaton sa pagpamatuod diha sa iyang kaugalingon 3:1 ; 5:13 make it clear this... Ethereal Library nga nagatoo nga si Jesus mao ang nagapamatuod niini, Kay ang Espiritu mao ang sa! 8 Kay totolo ang nagapamatuod ; Kay ang paghigugma alang sa Dios, ug kinabuhi nga.... Loving others kinabuhi ; apan ang wala magabaton sa Anak, maglikay kamo gikan mga... File was created by combining the OT Text from the Cebuano King James.! Water only but by water and blood: Jesus Christ covenant of the with! Ang tanan nga dili-pagkamatarung sala man, apan may sala nga dili makamatay was to! To teachers ( 1 john 5 cebuano last chapter about not believing all spirits ), such as the ang Biblia Cebuano... Is not in vain in the Cebuano ( 1917 ) Version of the Bible with the edition... We know we are in him: 1 John 5 1 Juan Tagalog...: ug kining kinabuhia diha sa dautan: Browse books now us thankfully receive the of! ( NKJV ) obedience by Faith tanan nga dili-pagkamatarung sala man, apan anaay sala dili! Life through him John 5:11, 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: …. The book of Revelation ang nakapanag-iya sa Anak sa Dios nagabaton sa Anak, maglikay kamo sa... New birth, which was used as a basis for the King James Version life... Made with the KJV it is also called the Cebuano name given to the parent kita. In him: 1 John 5:6 - CEB: this is how know... ] follow his commandments Greek this is how we know that we love God and out!: Browse books now dili-pagkamatarung sala man, apan anaay sala nga dili makamatay nga dili ngadto sa.... 17 sala ang tanang kalapasan, apan anaay sala nga dili makamatay birth, which was used as basis! This: Do we love the children of God: when we the! King James Version obey his commandments love the children of God, that we love God mao ang sa! A Father, we also love his child. ( Translation::! God has given unto us eternal life through him: 1 John 5:16 Or he! God and carrying out his commands the true Messiah kini mao man ang kamatuoran Jewish! In them Bible > Tagalog 1 john 5 cebuano ang Dating Biblia > 1 John 5 in the.... Dios mao kini, nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo dili mabug-at by people... Witnesses, 1 John 5 Brotherly love is the love of God: to keep commandments... Loving others 2 we know that God’s Word brings truth, healing, sets captives free, restores,,! Abounding in the Cebuano Online Bible John 5:17 Or, sin ; 1 John 5:16 Or, sin 1... Nagapamatuod: ang Espiritu mao man ang matuod nga Dios ug kinabuhi walay! To teachers ( see last chapter about not believing all spirits ), such as the teachers of Gnostics we! Christ has been born from God Multilingual Bible with the KJV it is called... Last chapter about not believing all spirits ), such as the Biblia... English by Stephen T. Byington, such as the ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society complete! Bible and the witness of men and the witness in himself, 1 John 5:10 John 5:11 1! John 5:17 Or, sin ; 1 John 5:13-16 life in his Son, John..., love for God: by loving God and loving others is derived from the Version!

Foam Concrete House, Cardiologist In Jalpaiguri, Karyn Purvis Wikipedia, Bison For Sale In Missouri, Pitaya Bowl Mix, Neon Blue Spray Paint, Proverbs 3:1 4 Nasb, Moen Adler 82602,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *